Kryteria przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Opolu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Załącznik do Zarządzenia nr 51/2010/2011 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Opolu z dn. 28.02.2011 r.

                              

KRYTERIA  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do I klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Opolu 

 

1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Opolu, zwanego dalej „gimnazjum”, przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum są zobowiązani dostarczyć kartę zapisu.

3. Absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się po złożeniu podania do Dyrektora gimnazjum przez rodziców (prawnych opiekunów).

4. Podstawowe kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:

a) średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z zajęć dydaktycznych,

b) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte  w zaświadczeniu szczegółowych wynikach sprawdzianu, z wyłączeniem uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu,

c) inne osiągnięcia uczniów wymienione w świadectwie szkoły podstawowej,

d) wyjątkowo trudna sytuacja dziecka (zdrowotna, rodzinna, wymagająca ochrony ważnych/żywotnych interesów dziecka).

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów.

6. Terminy rekrutacji i przyjęć do gimnazjum określa Opolski Kurator Oświaty.

7. Uczniowie spoza rejonu są przyjmowani w kolejności, według najwyższych średnich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej do wyczerpania limitu miejsc.

8. Przy równorzędnej średniej ocen z przedmiotów decyduje wynik sprawdzianu.

9. Przy równorzędnej średniej ocen i wyniku sprawdzianu decydują inne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

10. Przy równorzędnej średniej ocen i wyniku sprawdzianu pierwszeństwo maja uczniowie zamieszkujący w Gminie Opole.

11.  Liczbę uczniów w klasie określa statut gimnazjum.

12.  Proces rekrutacji do klasy I prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach, o których mówi punkt 4 d, komisja może wystąpić do dyrektora gimnazjum o przyjęcie ucznia do gimnazjum niezależnie od pozostałych kryteriów

13.  Dyrektor gimnazjum decyduje o przyjęciu uczniów do klas pierwszych oraz do klas programowo wyższych.

UWAGA: 

  • Uczniowie zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta zobowiązani są do złożenia podania o przyjęcie do szkoły od 4.04.2011 r. do 18.04.2011 r. (po w/w terminie podania nie będą przyjmowane).
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zamieszkałych poza obwodem zobowiązani są do poinformowania dyrektora gimnazjum obwodowego o zamiarze uczęszczania dziecka do Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta. Fakt powiadomienia gimnazjum obwodowego potwierdza się pieczątką tejże szkoły na podaniu.
  • Uczniowie zamieszkali w obwodzie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Opolu winni złożyć Kartę Ucznia do dnia 18.04.2011 r.
  • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia w terminie 22.06.2011 r. - 29.06.2011 r. następujących dokumentów:

a/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b/ oryginał zaświadczenia z OKE,

c/ dyplomy, zaświadczenia potwierdzające inne osiągnięcia ucznia.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I nastąpi w dniu 4.07.2011 r. do godz. 1200.

Wzór Podania i Karta Ucznia dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej http://g2opole.wodip.opole.pl/

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z póź. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2011/2012.

 
doc Karta ucznia i podanie
docZasady i terminy obowiązujące  przy rekrutacji do oddziałów klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole,w roku szkolnym 2011/20112